Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XIV Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

28 września 2011, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 25 maja, 29 czerwca i 12 sierpnia 2011 roku (stan na dzień 5.09.2011 r.).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994 - 2010 (stan na dzień 7 września 2011 r.).

 5. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2011 roku (druk nr 14-22),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok (druk nr 14-23, załacznik nr 1-10),

 3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2011-2029 (druk nr 14-24, zał Nr 1-2 , zał nr 3, uzasadnienie),

 4. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilita cji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2011 (druk nr 14-18),

 5. w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku (druk nr 14-2),

 6. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 14-13),

 7. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/853/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska (druk nr 14-19),

 8. w sprawie wyłączenia jednostki budżetowej pn. "Żłobki" w Słupsku ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz zmiany nazwy jednostki budżetowej na "Zespół Żłobków Miejskich" w Słupsku (druk nr 14-20),

 9. w sprawie zmiany uchwały nr X/106/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej (druk nr 14-12),

 10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Batorego” w Słupsku (druk nr 14-5),

 11. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Południe” w Słupsku (druk nr 14-9),

 12. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska” w Słupsku (druk nr 14-10),

 13. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Zaborowskiej, Legionów Polskich i granicą mpzp „Osiedle Legionów Polskich” w Słupsku (druk nr 14-21),

 14. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 14-1),

 15. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 14-3),

 16. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej 113 (druk nr 14-4),

 17. w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Gdańskiej 34 (druk nr 14-16),

 18. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Portowej (druk nr 14-17),

 19. w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVI/525/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk (druk nr 14-6),

 20. w sprawie przystąpienia Miasta Słupsk do programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

  Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe pt „Dziecko najlepsza inwestycja – indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3” (druk nr 14-7),

 21. w sprawie przystąpienia Miasta Słupsk do programu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych pt „Dobre wsparcie na starcie” w Szkole Podstawowej nr 6 w Słupsku (druk nr 14-8),

 22. w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 14-25),

 23. w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 14-11),

 24. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana …* na działalność Prezydenta Miasta Słupska i jego zastępcy w zakresie niewłaściwego ustalenia wymiaru czynszu na 2011 rok oraz złego stanu technicznego terenu przyległego do budynku przy ul. Długiej...* (druk nr 14-14),

 25. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Słupska (druk nr 14-15).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

*Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko w dniu 19 września 2011 roku.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin
Data wytworzenia:
21 września 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
22 września 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek