Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XVII sesja Rady Miejskiej - porządek obrad na dzień 21.12.2011

21 grudnia 2011, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad


Uaktualniony porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Stanowisko Rady Miejskiej w Słupsku w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

 3. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o działalności między sesjami.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 października 2011 roku (stan na dzień 30 listopada 2011 r.).

 5. Rozpatrzenie informacji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze Województwa Pomorskiego.

 6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska (druk nr 17-8, zał nr 1-6),

 2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2011-2029 (druk nr 17-17, zal 1-2, zal 3 tabele, zal 3 uzasadnienie, druk nr 17-17a autopoprawka, druk nr 17-17a załącznik nr 1-2 autopoprawka, druk nr 17-17a załącznik Nr 3 uzasadnienie autopoprawka),

 3. w sprawie zamiaru likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ulicy Królowej Jadwigi 3 (druk nr 17-11),

 4. w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ulicy Szymanowskiego 5 (druk nr 17-12),

 5. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu nr 12 w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 9a (druk nr 17-10),

 6. w sprawie likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku (druk nr 17-13),

 7. w sprawie utworzenia Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Słupsku (druk nr 17-16, załącznik),

 8. w sprawie przyjęcia „Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku na lata 2012-2014” (druk nr 17-18),

 9. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/853/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska (druk nr 17-14),

 10. w sprawie ustalenia statutu jednostki budżetowej „Zespół Żłobków Miejskich” w Słupsku (druk nr 17-20),

 11. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat (druk nr 17-21),

 12. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi w mieście Słupsku
  (druk nr 17-9),

 13. w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994 r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam oraz uchylenia uchwały Nr XII/148/95 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 kwietnia 1995 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/62/94 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 1994 r. w sprawie warunków umieszczania reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach miejskich oraz ustalenia minimalnych stawek opłat za założenie i korzystanie z reklam (Druk nr 17-19),

 14. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody, rosnącego w granicach administracyjnych Miasta Słupska (druk nr 17-5),

 15. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska- -Wschód” w Słupsku (druk nr 17-4),

 16. w sprawie zmiany statutu Miasta Słupska (druk nr 17-6),

 17. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 17-3),

 18. w sprawie rozpatrzenia wezwania… do usunięcia naruszenia prawa przez podjęcie uchwały Nr LVI/862/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta Słupska (druk nr 17-7).

 1. Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie realizacji funkcji Zgromadzenia Wspólników przez Prezydenta Miasta Słupska oraz realizacji inwestycji i remontów.

 2. Przyjęcie Protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku (po połączeniu trzech jednostek).

 3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w 2011 roku, w tym przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2011 r.

 4. Plany pracy Komisji Rady Miejskiej na 2012 rok, w tym zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2012 rok (druk nr 17-1, http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/dokumenty/372.html,
  pismo_autopoprawka, druk_nr_17-1a_autopoprawka, druk nr 17-1b autopoprawka, pismo - autopoprawka 2:

  - wystąpienie Prezydenta Miasta,

  - wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miejskiej,

  - dyskusja,

  - podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2012-2029 (druk nr 17-2, zał 1, zał 2-1a, zał 2-1b, zał 2-1c, zał 2-2, zał 2-3, zał 3,
  druk nr 17_2a, zał 1 autopopr, zał 2-1a autopopr, zał 2-1b autopopr, zał 2-1c autopopr, zał 2-2 autopopr, zał 2-3-1 autopopr, zał 2-3-2 autopopr, zał 2-3-3 autopopr, zał 2-3-4 autopopr, zał 3 tabele_autopopr, zał 3_uzasadnienie_autopopr, zał nr 1 - autopoprawka 2, zał Nr 2-1a - autopoprawka 2, zał nr 2-1b - autopoprawka 2, załącznik nr 2-1c - autopoprawka 2, zał Nr 2-2 - autopoprawka 2, zał nr 2-3-1 - autopoprawka 2, załącznik nr 2-3-2 - autopoprawka , zał nr 2-3-3 - autopoprawka 2, zał nr 2-3-4 - autopoprawka 2, załącznik 3 uzasadnienie_autopoprawka 2, druk nr 17-2b autopoprawka 2

 7. Interpelacje, wnioski i zapytania.

 8. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin
Data wytworzenia:
7 grudnia 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
21 grudnia 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek