Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XIX sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 lutego 2012, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska z działalności między sesjami.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku
  podjętych na sesji w dniach 21 i 28 grudnia 2011 roku (stan na dzień 08.02.2012 r.).

 4. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku w 2011 roku.

 5. Informacja dot. stanu bezpieczeństwa Miasta Słupska w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok.

 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Słupsk.

 7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2012 rok (druk Nr 19-21 zalacznik1-5),

  2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2012-2029 (druk Nr 19-29, zał.1, zał.2-1a, zał.2-2a, zał.2-1b, zał.2-2b, zał.2-1c, zał.2-2c, zał.2-2-1, zał. 2-2-2, zał.2-3 2012-2015, zał.2-3 2016-2020, zał. 2-3 2021-2025, zał.2-3 2026-2029, zał.2-3, zał.3 uzasadnienie, zał.3 tabela),

  3. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia przeznaczenia tych dochodów (druk Nr 19-14 autopoprawka),

  4. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 19-23),

  5. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/239/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Słupsku przy ul. Kilińskiego 38 (druk Nr 19-26),

  6. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/239/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Słupsku przy ul. Kilińskiego 38 (druk Nr 19-28 stanowisko Prezydenta),

  7. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XVIII/240/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku przy ulicy Deotymy 15a (druk Nr 19-25),

  8. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/240/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana w Słupsku przy ul. Deotymy 15 a (druk Nr 19-27 stanowisko Prezydenta ),

  9. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Słupsku (druk Nr 19-3),

  10. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Słupsku (druk Nr 19-4),

  11. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Słupsku (druk Nr 19-5),

  12. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Słupsku (druk Nr 19-6),

  13. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w Słupsku (druk Nr 19-7),

  14. w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Słupsku (druk Nr 19-8),

  15. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 6 (druk Nr 19-9),

  16. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 6 (druk nr 19-10),

  17. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/220/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ulicy Szymanowskiego 5 (druk Nr 19-15),

  18. w sprawie likwidacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku przy ulicy Królowej Jadwigi 3 (druk Nr 19-18),

  19. w sprawie zmiany nazwy oraz organizacji Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Inżynierów Polskich w Słupsku, ul. Królowej Jadwigi 3 (druk Nr 19-19),

  20. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola Miejskiego nr 32 im. "Tęczowej Doliny" w Słupsku przy ulicy Kasztanowej 1 (druk Nr 19-11),

  21. w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2012 roku do 30.06.2015 roku (druk Nr 19-17 załącznik),

  22. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hubalczyków-Westerplatte A” w Słupsku (druk Nr 19-16),

  23. w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia oprocentowania nieuiszczonej, rozłożonej na raty, części tej opłaty (druk Nr 19-22),

  24. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Słupsk oraz Miastem Słupsk a Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku (druk Nr 19-31),

  25. w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Szczecińskiej (druk Nr 19-2),

  26. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Słupsku (druk Nr 19-1, załącznik),

  27. w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk Nr 19-13),

  28. w sprawie przyjęcia „Programu Lokalnej Aktywności Twórczej Osób Niepełnosprawnych – PLATON na lata 2012-2016”(druk Nr 19-20, załącznik, załącznik do programu),

  29. w sprawie zmiany statutu Słupskiego Ośrodka Kultury (druk Nr 19-24),

  30. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk Nr 19-12),

  31. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk Nr 19-30),

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
22 lutego 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
23 lutego 2012

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek