Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLV Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 listopada 2009, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Informacja Urzędu Skarbowego dotycząca analizy złożonych oświadczeń majątkowych.

 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 9 i 30 września 2009 roku (stan na dzień 5 listopada 2009 r.)

 5. Informacja Prezydenta Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009.

 6. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 45/3, załączniki nr 1-3),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 45/4, załączniki nr 1-4),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 45/5, załączniki nr 1-4),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 45/10, załączniki nr 1-2),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 45/13, załączniki nr 1-3),

 6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 45/24, zał nr 1-4, nr 5),

 7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 45/25, załączniki nr 1-2),

 8. w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych (druk 45/11),

 9. w sprawie stawek podatku od nieruchomości (druk nr 45/14),

 10. w sprawie stawek podatku od środków transportowych (druk nr 45/15),

 11. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
  zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk nr 45/1),

 12. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2009 (druk nr_45/8),

 13. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Słupsk dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (druk nr 45/22),

 14. w sprawie udzielenia bonifikaty w wysokości 90% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 dla Pani…* (druk nr 45/12),

 15. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska (druk nr 45/2, załącznik nr 1, załącznik nr 2),

 16. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki” w Słupsku (druk nr 45/9),

 17. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok (druk nr 45/6),

 18. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku (druk nr 45/7),

 19. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej na nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Andersa (druk nr 45/21),

 20. w sprawie opinii o lokalizacji ośrodka gier (druk nr 45/18),

 21. w sprawie zmiany uchwały Nr X/116/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk (Druk Nr 45-17) ,

 22. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowiska o ich wysokości (druk nr 45/23),

 23. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Piotrowskiej na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niezgodności Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska Nr 644/GKMiOŚ/09 z 26 sierpnia 2009 r. z uchwałą Nr X/116/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 45/19),

 24. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Piotra Kwiatkowskiego na działalność Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w zakresie zatrudniania i organizacji (druk nr 45/20).

 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

* Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
18 listopada 2009
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
18 listopada 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek