Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - udział społeczny do projektu Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Słupska

GKiOŚ-RKŚ-I.602.5.28.2017/2018

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

na podstawie art. 39 i art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081) podaje do publicznej wiadomości informację o:

postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu

Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Słupska”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


W postępowaniu każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (tj. projektem dokumentacji i wymaganymi uzgodnieniami) oraz ma prawo składania uwag i wniosków w terminie od 07.11.2018 r. do 28.11.2018 r.

Dokumentacja udostępniona do wglądu:

  1. strona internetowa http://bip.um.slupsk.pl/

  2. Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 225), poniedziałek 7.30-16.30, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.30, tel. 59 848-83-18.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • pisemne na adres: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Słupska. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku, na stronie internetowej organu: http://bip.um.slupsk.pl/ , w lokalnej prasie.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
7 listopada 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
7 listopada 2018
Nazwa pliku:
Projekt "Planu adaptacji do zmian klimatu miasta Słupska"
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,Arcadis Sp. z o.o.Warszawa
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
7 listopada 2018
Nazwa pliku:
Załącznik 1 - Lista interesariuszy
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,Arcadis Sp. z o.o.Warszawa
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
7 listopada 2018
Nazwa pliku:
Załącznik 2 - Opis głównych zagrożeń klimatycznych
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,Arcadis Sp. z o.o.Warszawa
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
7 listopada 2018
Nazwa pliku:
Załącznik 3 - Materiały graficzne
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,Arcadis Sp. z o.o.Warszawa
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
7 listopada 2018
Nazwa pliku:
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,Arcadis Sp. z o.o.Warszawa
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
7 listopada 2018
Nazwa pliku:
Załącznik 1 do Prognozy - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do sporządzania prognoz
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,Arcadis Sp. z o.o.Warszawa
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
7 listopada 2018
Nazwa pliku:
Załącznik 2 do Prognozy - Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,Arcadis Sp. z o.o.Warszawa
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
7 listopada 2018
Nazwa pliku:
Załącznik 3 do Prognozy - Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach,Arcadis Sp. z o.o.Warszawa
Data wytworzenia:
5 listopada 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
7 listopada 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek