Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028, w celu realizacji polityki ochrony środowiska

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Prezydent Miasta Słupska podaje do publicznej wiadomości informację o:


przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji

Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2021-2024

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028, w celu realizacji polityki ochrony środowiska


Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Słupska przystępując do opracowywania wskazanego dokumentu wystąpił do właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku z wnioskiem z dnia 01.07.2020 roku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tut. organ uzyskał opinię Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismem z dnia 03.08.2020 roku, data wpływu: 10.08.2020 roku, znak DNS.9022.1.15.2020.LZ) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (pismem z dnia 28.09.2020 roku, data wpływu: 01.10.2020 roku, znak: RDOŚ-Gd-WOO.410.15.2020.IBA.1) w odniesieniu do dokumentu o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028 - wykazującego, że realizacja postanowień opracowywanej przedmiotowej aktualizacji nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Zgodnie z zapisami art. 39 w/w ustawy Prezydent Miasta Słupska bez zbędnej zwłoki będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentów, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.
Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

  2. na stronie internetowej organu http://bip.um.slupsk.pl/

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
13 października 2020
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
13 października 2020
Nazwa pliku:
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska Miasta Słupska na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028, w celu realizacji polityki ochrony środowiska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
13 października 2020
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
13 października 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek