Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o uzyskanych opiniach w sprawie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupska"

GKiOŚ-ROŚ-III.602.14.2020/2021

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Prezydent Miasta Słupska podaje do publicznej wiadomości informację o:

  • opinii z dnia 05.11.2020 roku (przekazanej przez pełnomocnika w dniu 23.03.2021 roku) znak: ONS.9022.1.38.2020.LZ Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupska”, która wyraża stanowisko, iż dla ww. projektu nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania w trybie art. 46 pkt 2 ww. ustawy;

  • wystąpieniu z dnia 30.11.2020 roku (przekazanego przez pełnomocnika w dniu 23.03.2021 roku) znak: RDOŚ-Gd.WOO.410.36.2020.AJM.1 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, stwierdzającym, iż projekt aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupska” nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub w art. 47 powyższej ustawy, zatem w przypadku aktualizacji ww. Planu, nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a wyrażenie stanowiska w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko takiego dokumentu nie ma podstaw prawnych.


Stanowiska przedstawione przez powyższe organy zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji opracowywanego Planu.

Zgodnie z zapisami art. 39 ww. ustawy Prezydent Miasta Słupska bez zbędnej zwłoki będzie podawać do publicznej wiadomości informacje dotyczące poszczególnych etapów opracowania dokumentów, a także możliwości zapoznania się z projektem dokumentu, po jego wykonaniu.

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

  1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

  2. na stronie internetowej organu http://bip.um.slupsk.pl/

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Justyna Marglarczyk Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
25 marca 2021
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
25 marca 2021
Nazwa pliku:
Obwieszczenie o uzyskanych opiniach w sprawie o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Słupska"
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Justyna Marglarczyk Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
25 marca 2021
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
25 marca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek