Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie stron w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa mroźni składowej z zapleczem socjalno-biurowym i częścią techniczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji dz. nr 254/13 i 254/14 obr.22 Słupsk

GKiOŚ.ROŚ.6220.3.2023.MM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

z a w i a d a m i am,

Prezydent Miasta Słupska w dniu 16.08.2023 roku wydał na wniosek Pana Pawła Praczyka pełnomocnika PAULA FISH Sławomir Gojdź Sp. K. (ul. Braci Staniuków 18, 76-200 Słupsk) – decyzję nr 6/2023 znak: GKiOŚ.ROŚ.6220.3.2023.MM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie mroźni składowej z zapleczem socjalno-biurowym i częścią techniczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji w miejscowości Słupsk na działkach nr ewid. 254/13 oraz 254/14 (obręb 0022 m. Słupsk), powiat - miasto Słupsk, województwo pomorskie”, którego inwestorem jest PAULA FISH Sławomir Gojdź Sp. K. (ul. Braci Staniuków 18, 76-200 Słupsk)” .

W przedmiotowej sprawie ustalono więcej niż 10 stron postępowania, w związku z powyższym stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego i zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku (ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Słupska w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, zgodnie z art. 127 i 129 ww. ustawy.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez tut. Urząd (sios.pl).

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się :

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku;

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupsk;

3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku;

http://bip.um.slupsk.pl (zakładka ochrona środowiska);

4) w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
17 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Zawiadomienie z dnia 17.08.2023 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
17 sierpnia 2023
Nazwa pliku:
Decyzja nr 6/2023 z dnia 16.08.2023
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
16 sierpnia 2023
Informację opublikował:
Monika Milczak
Data publikacji:
17 sierpnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek