Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Słupska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2023 znak: GKiOŚ.ROŚ.6233.14.2022.IŻ - zmiany zezwolenia na przetwarzanie odpadów - decyzji Nr 1/2022 z dnia 22.03.2022 roku znak: GKiOŚ.ROŚ.6233.9.2021.2.2022.IŻ w związku z prowadzoną instalacją do odzysku odpadów

GKiOŚ.ROŚ.6233.14.2022.IŻ

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 170 ust. 1c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6 a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamia się, że Prezydent Miasta Słupska w dniu 26.10.2023 roku wydał na wniosek Pana Sławomira Gojdź reprezentującego Paula Fish Sławomir Gojdź Sp. K. (z siedzibą ul. Braci Staniuków 18
76-200 Słupsk)
decyzję Nr 3/2023 znak: GKiOŚ.ROŚ.6233.14.2022.IŻ stanowiącą zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów ustanowionego decyzją Prezydenta Miasta Słupska Nr 1/2022 z dnia 22.03.2022 roku znak: GKiOŚ.ROŚ.6233.9.2021.2.2022.IŻ w związku z prowadzoną instalacją do odzysku odpadów styropianowych o kodzie
15 01 02 na terenie zakładu na działce o nr ew. 4/22 obr. 1.
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pokój 221) Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 3), w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Data publikacji niniejszego obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Jednocześnie zawiadamia się, że treść ww. decyzji została umieszczona w dniu 30.10.2023 roku na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku (pod adresem www.bip.um.slupsk.pl w zakładce ochrona środowiska).

Informację o wydanej decyzji zamieszczono:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku

http://bip.um.slupsk.pl (zakładka ochrona środowiska)

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 października 2023
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
30 października 2023
Nazwa pliku:
Obwieszczenie o wydanej decyzji
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 października 2023
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
30 października 2023
Nazwa pliku:
decyzja 3/2023
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Katarzyna Guzewska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
30 października 2023
Informację opublikował:
Izabella Żurawska
Data publikacji:
30 października 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek