Wydział Geodezji i Katastru - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Geodezji i Katastru

Dyrektor - Geodeta Miejski: Izabela Bonk

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
208, 313
telefon
(59) 848 82 20 (ośrodek dokumentacji )
(59) 848 82 22
(59) 848 83 24 (kierownik ośrodka)
(59) 848 83 39 (ZUDP)
(59) 848 83 98
(59) 848 84 11 (sekretariat, mapy, wypisy i wyrysy)
(59) 848 84 27 (ewidencja gruntów i budynków)
(59) 848 84 34 (dyrektor)
e-mail

(wyłącznie w zakreisie spraw uzgadniania projektów sieci)

Zadania i kompetencje

1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

1) tworzenie, prowadzenie i aktualizacja powiatowych baz danych: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), rejestru cen nieruchomości (RCN), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 (BDOT500), szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),

2) tworzenie metadanych dla zbiorów danych powiatowych baz danych określających warunki uzyskania dostępu do zbiorów, formy udostępniania, zasady dotyczące odpłatności za dane oraz świadczenie usług danych przestrzennych,

3) udostępnianie materiałów oraz danych z baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: EGiB, RCN, GESUT, BDOT500, BDSOG,

4) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych - udostępnianie zamówionych, niezbędnych lub przydatnych materiałów do wykonania zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym udostępnianie w formie materiałów elektronicznych z wykorzystaniem portalu internetowego,

5) wymiana danych pomiędzy centralnym, wojewódzkim i powiatowym zasobem geodezyjnym w celu udostępniania państwowego zasobu oraz prowadzenia obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

6) wydawanie licencji określających możliwości wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

7) pobieranie opłat za udostępnione materiały oraz inne czynności ustalane w Dokumencie Obliczenia Opłaty,

8) wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku wystąpienia sporu co do zakresu udostępnionych materiałów lub wysokości ustalonej opłaty,

9) weryfikacja zbiorów danych i innych materiałów powstałych w wyniku zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych przekazanych do Organu pod względem zgodności z przepisami prawa oraz kompletności przekazanej dokumentacji,

10) opatrywanie klauzulą dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, co do ich zgodności z danymi zawartymi w powiatowych bazach danych lub z dokumentacją przekazaną przez wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

11) wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia zbiorów danych i innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

12) przechowywanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

13) informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Słupska poprzez prowadzenie ewidencji materiałów zasobu w systemie informatycznym oraz przetwarzanie materiałów nieelektronicznych do postaci elektronicznej,

14) przeprowadzanie oceny przydatności użytkowej materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego Miasta Słupka w celu wyłączenia z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową,

15) wyłączanie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatność użytkową i przekazywanie ich do archiwum urzędu.

2. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, w tym:

1) utrzymywanie ewidencji gruntów i budynków w stanie aktualności tj. zgodności z posiadanymi dokumentami,

2) udostępnianie danych zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w formie wypisów z rejestrów, kartotek, wykazów, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych, usług sieciowych,

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków,

4) wydawanie decyzji administracyjnych nakładających obowiązek opracowania dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, udostępnienia dokumentacji budowy, udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali,

5) egzekucja obowiązków nałożonych decyzją administracyjną w drodze wykonania zastępczego w celu opracowania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

6) umarzanie należności oraz rozkładanie na raty kosztów wykonania zastępczego dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

7) przekazywanie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków do:

a) Sądu Rejonowego w Słupsku, Wydziału Ksiąg Wieczystych w zakresie zmian w dziale I-O księgi wieczystej,

b) wydziału podatkowego Urzędu Miejskiego w Słupsku w zakresie zmian mających wpływ na wymiar podatku od nieruchomości,

c) osób lub jednostek organizacyjnych, na których wniosek lub zgłoszenie zmiana została wprowadzona,

d) jednostki statystyki publicznej w przypadku zmian adresowych budynków,

e) Starostę Powiatu Słupskiego w przypadku zmiany punktów granicznych położonych na granicy powiatu Miasto Słupsk i Powiatu Słupskiego,

8) przeprowadzanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych oraz modernizacji ewidencji gruntów i budynków,

9) prowadzenie spraw dotyczących zmiany granic obrębów ewidencyjnych,

10) sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych dotyczących gruntów, budynków, lokali oraz innych sprawozdań.

11) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w sprawie utworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,

3. Prowadzenie rejestru cen nieruchomości, w tym:

1) prowadzenie w systemie informatycznym rejestru cen nieruchomości zawartych w aktach notarialnych,

2) udostępnianie zbioru danych rejestru cen nieruchomości w postaci dokumentów elektronicznych lub wyciągu z tego rejestru w postaci dokumentów drukowanych,

4. Prowadzenie koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w zakres, której wchodzi:

1) organizacja narad koordynacyjnych na wniosek inwestora lub projektanta sieci uzbrojenia terenu z udziałem delegowanych przedstawicieli podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu,

2) wydawanie odpisów protokołów z przeprowadzonych narad koordynacyjnych,

3) aktualizacja tworzonej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu, będących przedmiotem narad koordynacyjnych.

5. Udostępnianie danych zawartych w bazach danych na podstawie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

6. Nieodpłatne udostępnianie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez System Informacji Przestrzennej Miasta Słupska) danych w bazach danych na potrzeby realizacji zadań publicznych przez podmioty publiczne lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa lub na skutek powierzenia lub zlecenia ich przez podmiot publiczny.

7. Przekazywanie kopii baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku.

8. Zakładanie, inwentaryzacja geodezyjnych osnów szczegółowych, zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych.

9. Prowadzenie ochrony znaków geodezyjnych, magnetycznych i grawimetrycznych (osnowy geodezyjnej).

10. Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w tym:

1) upoważnianie klasyfikatorów gruntów do przeprowadzenia czynności przeprowadzenia czynności klasyfikacyjnych i sporządzenia projektu ustalenia klasyfikacji,

2) wydawanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

11. Współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska.

12. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu podziałów nieruchomości, w tym wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających podział nieruchomości.

13. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu połączenia i podziału nieruchomości;

14. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu scalania i podziału nieruchomości;

15. Ustalanie numerów porządkowych (adresów) budynków,

16. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA) w systemie informatycznym;

17. przekazywanie jednostce statystyki publicznej informacji o nadaniu/zmianie numerów porządkowych (adresów) budynków;

18. Rozgraniczanie nieruchomości, w tym:

1) upoważnianie geodety uprawnionego do przeprowadzenia czynności ustalania przebiegu granic oraz sporządzenia odpowiedniej dokumentacji,

2) wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości lub przekazanie sprawy o rozgraniczenie nieruchomości do sądu powszechnego.

19. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie nadawania nazw ulic i placów i dróg wewnętrznych w mieście Słupsku;

20. Przekazywanie jednostce statystyki publicznej uchwał Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie nadawania nazw ulic, placów i dróg wewnętrznych w mieście Słupsku.

21. Przygotowywanie aktów prawnych, związanych z zakresem pracy Wydziału Geodezji i Katastru w postaci elektronicznej;

22. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w sprawach należących do kompetencji Wydziału Geodezji i Katastru;

23. Przekazywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

24. Prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego w sprawach nazewnictwa ulic i innych obiektów miejskich.

25. Prowadzenie spraw z zakresu wyłączania gruntów z produkcji rolniczej, w tym wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie oraz ustalających wysokość należności, opłaty rocznej oraz przysługującego zwolnienia.

26. Ustalanie opłat adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania jej podziału.

27. Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków finansowych Miasta Słupska lub Skarbu Państwa lub środków unijnych niepodlegających zwrotowi.

28. Ustalanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania zmiany jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

29. Ustalanie odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek dokonania zmiany jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

30. Udzielanie informacji wojewodom, sądom i innym podmiotom, w sprawach dotyczących realizacji uprawnień osób, które w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego.

31. Realizacja zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych

Nazwa:
Wydział Geodezji i Katastru
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
19 maja 2017
Informację opublikował:
Izabela Bonk
Data publikacji:
29 października 2020
Nazwa:
Dyrektor - Geodeta Miejski
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Renata Dobrzyniewicz
Data wytworzenia:
19 stycznia 2015
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
7 lipca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek