Wydział Ksiegowości - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Ksiegowości

Dyrektor Wydziału: Małgorzata Każanowska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
302, 302a, 303, 304, 304a, 305, 306, 307, 308
telefon
(59) 848 82 59 ( księgowanie Podatków)
(59) 848 83 48
(59) 848 83 68
(59) 848 84 17
(59) 848 84 20
(59) 848 84 39 (księgowanie sprzedaży nieruchomości, dzierżawy, wieczystego użytkowania Miasta , przekształcenia - Miasto, wydanie zezwolenia na wykreślenie z działu IV KW)
(59) 848 84 64 (Centralizacja VAT)
(59) 848 84 79
(59) 848 84 85 (Księgowanie Opłaty za śmieci, wieczyste użytkowanie i przekształcenie, sprzedaży, dzierżawy - Skarb Państwa,)
e-mail

Zadania i kompetencje

Zadania Wydziału Księgowości ze wskazaniem aktów prawnych

regulujących wykonywane zadania (od 01.01.2021 r.)

1. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI DOCHODÓW

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów podatkowych jednostki budżetowej - Urząd z tytułu podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty skarbowej.

 2. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta Słupska i opłat za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz w zakresie dochodów niepodatkowych jednostki budżetowej – Urząd z tytułu:

  1. opłat za użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, służebności nieruchomości i służebności przesyłu,

  2. bezumownego korzystania z majątku,

  3. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży,

  4. opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej i opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  5. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lokali użytkowych, mieszkalnych, garaży i gruntów,

  6. opłat komunikacyjnych, holowania pojazdów, kart wędkarskich, zaświadczeń na przewozy, zezwoleń i licencji na przewozy osób i rzeczy,

  7. darowizn,

  8. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

  9. opłat za wycinki drzew i krzewów,

  10. opłat za wydane wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów,

  11. wynajmu pomieszczeń Urzędu,

  12. zwrotu kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu,

  13. zwrotu wydatków, w tym VAT z lat ubiegłych,

  14. zwrotu dotacji z lat ubiegłych,

  15. dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami,

  16. odszkodowań, zwrotu kosztów zastępstw procesowych,

  17. pobytu osób w Ośrodku Wsparcia Usług Społecznych, Środowiskowym Domu Samopomocy,

  18. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  19. wpłat z gmin ościennych z tytułu partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli Miasta Słupska,
  20. innych dochodów należnych Urzędowi (gminie, powiatowi) i Skarbowi Państwa na podstawie odrębnych przepisów.

 3. Naliczanie oprocentowania od należności pozostałych do spłaty z tytułu wykupu nieruchomości, mieszkań oraz przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 4. Sporządzanie zarządzeń dotyczących wykreślenia hipotek kaucyjnych ustanowionych przy wykupie nieruchomości.
 5. Wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek ustanowionych przy wykupie lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości i przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 6. Wyliczenie proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a i 2b oraz w art. 90 ustawy o VAT w celu ustalenia podatku naliczonego do odliczenia.

 7. Sporządzanie deklaracji cząstkowych podatku od towarów i usług VAT (VAT-7) w zakresie działalności prowadzonej przez wydziały Urzędu.

 8. Sporządzanie zbiorczego scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupu Miasta.

 9. Prowadzenie scentralizowanego rozliczenia z tytułu podatku VAT obejmującego Urząd Miejski i jednostki budżetowe Miasta.

 10. Tworzenie i przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_V7M) w zakresie podatku VAT.

 11. Rozliczanie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.

 12. Uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych wg klasyfikacji budżetowej, kontrahentów oraz zadań ujętych w budżecie.

 13. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w zakresie realizowanych dochodów podatkowych i niepodatkowych oraz dochodów Skarbu Państwa.

 14. Sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych z należności i zobowiązań.
 15. Wystawianie decyzji w sprawie stwierdzenia oraz zwrotu nadpłat w podatkach lokalnych, opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz pozostałych tytułów objętych Ordynacją podatkową.

 16. Rozpatrywanie spraw dotyczących odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydawane w ramach zadań Wydziału Księgowości.
 17. Planowanie dochodów obsługiwanych przez Wydział Księgowości oraz analiza ich wykonania.
 18. Przekazywanie wydziałom Urzędu informacji o wykonaniu planu dochodów.

 19. Przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego.

2. W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI WYDATKÓW

 1. Prowadzenie obsługi finansowej w zakresie wydatków bieżących i majątkowych oraz ze środków z zagranicy jednostki budżetowej – Urząd finansowanych ze środków własnych i z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w tym:

  1. kontrola zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym,

  2. kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,

  3. kontrola pod względem formalnym i rachunkowym dowodów księgowych stanowiących podstawę dokonania wydatków,

  4. realizacja płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej,

  5. prowadzenie obsługi kasy w zakresie wypłat gotówkowych,

 2. Prowadzenie rejestrów zakupu w zakresie odliczenia podatku VAT naliczonego, dotyczących wydatków bieżących i majątkowych oraz ze środków z zagranicy.

 3. Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych oraz ryczałtów samochodowych.

 4. Prowadzenie Centralnego Rejestru Faktur.

 5. Prowadzenie ewidencji księgowej Urzędu w zakresie:

  1. wydatków bieżących i majątkowych oraz ze środków z zagranicy, w tym między innymi zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, wynagrodzeń, stypendiów, delegacji służbowych, kart płatniczych wydanych pracownikom,

  2. przekazywanych i rozliczanych dotacji celowych i podmiotowych,

  3. sum na zlecenie,

  4. wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów.

 6. Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej materiałów.

 7. Prowadzenie ewidencji księgowej inwestycji, w szczególności:

  1. ewidencja nakładów inwestycyjnych,

  2. finansowe rozliczenie zakończonych inwestycji.

 8. Prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej rzeczowego majątku trwałego, w tym:

  1. środków trwałych,

  2. pozostałych środków trwałych,

  3. wartości niematerialnych i prawnych.

 9. Naliczanie umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

 10. Sporządzanie sprawozdań GUS (SG-01) z zakresu majątku trwałego i inwestycji Urzędu Miejskiego.

 11. Realizacja płatności z tytułu nabycia długoterminowych aktywów finansowych (udziały, akcje).

 12. Prowadzenie ewidencji księgowej finansowego majątku trwałego (udziały, akcje).

 13. Rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu.

 14. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej z realizowanych wydatków bieżących, majątkowych oraz ze środków z zagranicy w zakresie zadań własnych (gminie i powiat) oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

 15. Sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych z należności i zobowiązań.

 16. Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 17. Prowadzenie obsługi finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 18. Prowadzenie ewidencji rozrachunków z podziałem na tytuły i podmioty z zakresu realizowanych wydatków.

 19. Planowanie wydatków realizowanych przez Wydział Księgowości oraz analiza ich wykonania.

 20. Przekazywanie wydziałom Urzędu informacji o wykonaniu planu wydatków.

3. W ZAKRESIE ZADAŃ WSPÓLNYCH WYDZIAŁU

1. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej Urzędu jako jednostki budżetowej:

1. bilans,

2. rachunek zysków i strat,

3. zestawienie zmian w funduszu,

4. informacja dodatkowa.

2. Przygotowanie na zlecenie Skarbnika Miasta ekspertyz ekonomiczno – finansowych.

3. Współpraca przy analizie półrocznej i rocznej oraz przy opracowaniu budżetu z Wydziałem Budżetu Miasta.

4. Prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w

zakresie kompetencji Wydziału.

Zadania wykonywane przez Wydział wynikają w szczególności z następujących aktów prawnych:

1. Finanse, rachunkowość, sprawozdawczość i dyscyplina budżetowa.

1) Ustawy:

 1. z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

 2. z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn.zm.),

 3. z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 z późn.zm.),

 4. z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137 z późn. zm.)

 5. z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.z 2020 r. poz.505 z późn.zm.),

 6. z dnia 10 września 1999 r.- Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19 z późn.zm.),

 7. z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w w transakcjach handlowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.),

 8. z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn.zm.).

2. Podatki i opłaty.

1) Ustawy :

 1. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.),

 2. z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.),

 3. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.),

 4. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.),

 5. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 z późn. zm ),

 6. z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),

 7. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm ),

 8. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn.zm.),

 9. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019 r. poz.1546 z późn.zm.)

 10. z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U.z 2019 r. poz. 1813 z późn. zm.),

 11. z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.),

 12. z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 z późn. zm.).

 13. z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz.U.z 2018 r. poz 1027).

3. Wynagrodzenia, ubezpieczenia, sprawy socjalne.

1) Ustawy :

 1. z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn.zm.),

 2. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz.1320 z późn. zm.),

 3. z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 z późn.zm.),

 4. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

4. Samorządy i gospodarka.

1) Ustawy :

 1. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm. ),

 2. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.),

 3. z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 712 z późn.zm.).

5. Zamówienia publiczne

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

  6. Inne.

  1) Ustawy :

  1. z dnia 23 kwietnia 1964 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.),

  2. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.),

  3. z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),

  4. z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019r. poz. 2204 z późn. zm.),

  5. z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.),

  6. z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2020 r. poz. 2277 z późn.zm.),

  7. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.),

  8. z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń ( Dz. U. z 2019 r. poz. 821 z późn.zm.),

  9. z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1461 z późn.zm.),
  10. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronnie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1781 z późn. zm.),

  11. z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.z 2019 r. poz.1429 z późn. zm.).
  7. Aktów wykonawczych do ustaw wymienionych powyżej.

  8. Obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Słupsku wewnętrznych przepisów prawnych.

  Nazwa:
  Wydział Ksiegowości
  Podmiot publikujący:
  Wydział Księgowości
  Informację wytworzył:
  Małgorzata Każanowska
  Data wytworzenia:
  25 marca 2021
  Informację opublikował:
  Katarzyna Wierzbicka
  Data publikacji:
  25 marca 2021
  Nazwa:
  Dyrektor Wydziału
  Podmiot publikujący:
  Wydział Zarządzania Kadrami
  Informację wytworzył:
  Mariola Fabjańczuk
  Data wytworzenia:
  7 stycznia 2016
  Informację opublikował:
  Paulina Klemańska
  Data publikacji:
  26 stycznia 2016
  Data aktualizacji:
  7 lipca 2016

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (59) 84 88 300
  fax: (59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  Skrytki ePUAP:
  /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
  /MiastoSlupsk/ESP

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

  - Referat Rejestracji Pojazdów
  - Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  - Referat Ewidencji Ludności
  - Referat Dowodów Osobistych
  - Referat Obsługi Przedsiębiorców

  oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

  odbywa się w następujących godzinach:
  7:45 – 16:00 poniedziałek
  7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:45 – 14:00 piątek