Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dyrektor Wydziału: Beata Pawlicka

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
pokoje
103a, 104, 202, 203, 208
telefon
(59) 848 83 71
(59) 848 83 75
(59) 848 84 63
(59) 848 84 68
(59) 848 84 69
(59) 848 84 71
(59) 848 84 92
fax
(59) 848 84 69
e-mail

Zadania i kompetencje


zadania własne:

 1. tworzenie, przekształcanie, prowadzenie bieżącego nadzoru nad działalnością samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

 2. nadzór nad działalnością Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 3. monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa,

 4. podejmowanie działań zmierzających do: ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu,wspierania w tym zakresie działalności medycznych samorządów zawodowych,

 5. ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych dostosowanych do potrzeb ludności i zapewnienie dostępności do świadczeń w porze nocnej w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy,

 6. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców,

 7. prowadzenie nadzoru nad bieżącą działalnością zespołu żłobków prowadzonego w formie gminnej jednostki budżetowej,

 8. prowadzenie rejestru żłobków, klubów dziecięcych i wykazu dziennych opiekunów oraz publikacja rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej,

 9. sprawowanie nadzoru nad niepublicznymi placówkami świadczącymi opiekę nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,

 10. sprawowanie nadzoru nad podmiotem prowadzącym żłobek, klub dziecięcy, podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna i dziennym opiekunem prowadzącym działalność na własny rachunek w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym oraz wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3,

 11. wydawanie opinii dla klubów dziecięcych dotyczących spełnienia wymagań sanitarno – lokalowych określających w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym,

 12. powołanie lekarza do stwierdzenia zgonu, ustalenia przyczyny i wypisania karty zgonu,

 13. realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu, narkotyków z uwzględnieniem grupy odbiorców i rodzaju przekazywanego oddziaływania (profilaktyka uniwersalna, selektywna, ukierunkowana),

 14. opracowanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uwzględniającego cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Narodowym Programie Zdrowia,

 15. inicjowanie, nadzorowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, ze szczególnym uwzględnieniem działań wśród dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych,

 16. prowadzenie obsługi administracyjno – technicznej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

 17. rozpoznawanie potrzeb i ocena zjawisk będących przyczyną różnego rodzaju patologii oraz przeciwdziałanie tym patologiom,

 18. prowadzenie nadzoru nad bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych tj. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku,

 19. opracowanie i wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej w oparciu
  o sprawozdania przedstawiane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku,

 20. rozpoznawanie potrzeb i diagnozowanie problemów społecznych oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

 21. rozpoznawanie potrzeb osób starszych i określenie priorytetów, inicjowanie i kreowanie działań służących zaspakajaniu tych potrzeb,

 22. współpraca z organizacjami społecznymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie pomocy społecznej oraz integracji osób z niepełnosprawnościami,

 23. organizacja na terenie Miasta Słupska prac społecznie użytecznych jako jednego z instrumentów rynku pracy, skierowanego do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,

 24. zawierania porozumień w zakresie ponoszenia odpłatności z tytułu pobytu dzieci
  z miasta Słupska w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu,

 25. monitorowanie i koordynowanie działań wynikających ze strategii rozwoju miasta Słupska w zakresie pomocy społecznej,

 26. opracowanie i realizacja programów profilaktycznych i naprawczych w rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym promowanie i wdrażanie nowych innowacyjnych przedsięwzięć w tym obszarze,

 27. współpraca w zakresie realizacji zadań, w tym szczególnie w obszarze pomocy społecznej na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 28. prowadzenie czynności kontrolnych na zasadach bieżącego nadzoru wynikających z realizacji zadań statutowych jednostek z zakresu pomocy społecznej podległych Wydziałowi,


zadania zlecone:


 1. przygotowywanie uchwał i stosownych dokumentów dotyczących funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

 2. opracowywanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób
  niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

 3. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi w opracowywaniu i realizacji programów na rzecz osób niepełnosprawnych,

 4. dofinansowanie kosztów szkolenia oraz przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy,

 5. dofinansowanie kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

 6. realizacja zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć wynikających z obowiązujących na terenie Miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

 7. nadzór nad organizacją i zapewnieniem usług o odpowiednim standardzie w środowiskowym domu samopomocy dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi,

 8. propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony wśród mieszkańców miasta,

 9. inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu ograniczanie skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym swobodne funkcjonowanie w społeczeństwie,

 10. współpraca z innymi jednostkami, organizacjami społecznymi, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie integracji osób z niepełnosprawnościami,

 11. dofinansowanie zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej
  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych przez fundacje oraz organizacje pozarządowe,

 12. współpraca z Miejską Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych działającą przy Prezydencie Miasta Słupska.

Nazwa:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
3 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
3 lutego 2020
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Pawlicka - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
Data wytworzenia:
3 lutego 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Jarystow
Data publikacji:
3 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek