Wydział Współpracy, Kultury i Promocji - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Współpracy, Kultury i Promocji

Dyrektor Wydziału: Beata Macedońska

Kontakt

adres
Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk
pokoje
209
telefon
(59) 848 79 21
(59) 848 79 29
e-mail

Zadania i kompetencje

Telefony i adresy komórek merytorycznych wydziału:

telefon:

59 8488450 (dział promocji i biznesu, ul. Tuwima 34)

telefon:

59 8488395 (dział sportu, pl. Zwycięstwa 3)

telefon:

59 8488379 (dział kultury, pl. Zwycięstwa 3)


 1. 1.Dział Dialogu i Komunikacji Społecznej Wydziału Współpracy, Kultury i Promocji wykonuje następujące zadania własne:

  1. udostępnianie informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie w ramach kompetencji Wydziału,

  2. bieżące gromadzenie informacji o pozabudżetowych źródłach finansowania projektów związanych z politykami mieszczącymi się w zadaniach Wydziału,

  3. koordynacja współpracy pomiędzy Miastem Słupsk a organizacjami pozarządowymi,

  4. prowadzenie Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej,

  5. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rejestracji i działalności organizacji pozarządowych, w tym sporządzanie opinii w zakresie ich rejestracji, zmian statutowych i osobowych oraz wydawanie zaświadczeń o powołaniu stowarzyszeń zwykłych,

  6. współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie działalności organizacji pozarządowych,

  7. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, ich przekazywanie do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,

  8. koordynowanie spraw w zakresie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi mieszkańców oraz udzielanie im wsparcia, szczególnie w zakresie organizacyjnym, prawnym i promocyjnym,

  9. obsługa organizacyjna Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

  10. prowadzenie rejestru stowarzyszeń i organizacji pozarządowych,

  11. prowadzenie konsultacji społecznych Prezydenta z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami w zakresie merytorycznym Wydziału,

  12. koordynowanie i promowanie procesów konsultacyjnych organizowanych przez miasto,

  13. prowadzenie sprawozdawczości i administrowanie narzędziami do komunikacji z mieszkańcami w zakresie prowadzonych konsultacji,

  14. utrzymywanie kontaktów z interesariuszami procesów konsultacyjnych,

  15. wspieranie organizacyjne merytorycznych wydziałów w procesie konsultacji,

  16. planowanie i koordynacja działań związanych z przygotowywaniem i monitoringiem realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupska,

  17. koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań własnych miasta zleconych do wykonania innym podmiotom, prowadzenie otwartych konkursów związanych z zakresem działania Wydziału,

  18. prowadzenie kontroli realizacji zadań publicznych w zakresie merytoryczno-finansowym,

  19. inicjowanie, koordynowanie i nadzór organizowanych kampanii społecznych w zakresie merytorycznym Wydziału,

  20. monitoring działania poprawności funkcjonowania oraz inicjowanie zmian systemowych w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie merytorycznym Wydziału,

 1. Dział Promocji i Biznesu Wydziału Współpracy, Kultury i Promocji wykonuje następujące zadania własne:

  1. podejmowanie działań proaktywnych poprawiających atrakcyjność Miasta, organizowanie wydarzeń biznesowych, konferencji, seminariów dla przedsiębiorców oraz udział w targach, seminariach i konferencjach związanych z priorytetowymi kierunkami rozwojowymi w regionie,
 1. podejmowanie inicjatyw współpracy samorządu lokalnego z samorządem regionalnym, samorządami lokalnymi, instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego miasta,

 2. administrowanie portalem miejskim www.slupsk.pl, Facebook Miasta,


 1. współtworzenie, aktualizacja i wdrażanie dokumentów dotyczących strategicznego rozwoju gospodarczego miasta,

 2. przygotowywanie analizy dokumentów strategicznych wyższego rzędu w zakresie spójności działań strategii gospodarczego rozwoju miasta,

 3. współpraca ze Stowarzyszeniami wskazanymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Słupsku, samorządami gospodarczymi, stowarzyszeniami i instytucjami okołobiznesowymi,

 4. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w przedmiocie aktywizacji lokalnego rynku pracy mającego na celu pobudzanie przedsiębiorczości oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań zleconych do realizacji Powiatowemu Urzędowi Pracy,

 5. informowanie o aktualnych, dostępnych dla przedsiębiorców narzędziach wsparcia takich jak pożyczki, fundusze poręczeniowe, dotacje, refundacje, szkolenia, projekty unijne itd.,

 6. współpraca z uczelniami wyższymi, szkołami ponadgimnazjalnymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi celem dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb lokalnej gospodarki,

 7. prowadzenie i koordynacja spraw dotyczących współdziałania Prezydenta Miasta

 8. z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu,

 9. utrzymywanie stałych kontaktów ze strategicznymi inwestorami funkcjonującymi

  w regionie słupskim

 10. opieka i współpraca z kluczowymi inwestorami funkcjonującymi w regionie słupskim,

 11. pozyskiwanie strategicznych inwestorów oraz udzielanie wsparcia w procesie lokowania nowych inwestycji w regionie słupskim,

 12. obsługa inwestorów zewnętrznych, wyszukiwanie inwestorów i współpraca z firmami poszukującymi lokalizacji dla inwestycji,

 13. pośrednictwo pomiędzy strategicznymi przedsiębiorstwami działającymi w mieście a Urzędem Miasta,

 14. programowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

 15. koordynowanie inwestycji realizowanych w formule partnerstwa publiczno–prywatnego

  z udziałem miasta,

 16. współpraca z agencjami rządowymi i samorządowymi prowadzącymi współprace z inwestorami zagranicznymi oraz Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie tworzenia wspólnej oferty inwestycyjnej miasta oraz jej promowania,

 17. nadzór nad organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania miasta w zakresie promocji przedsiębiorczości,

 18. współpraca z miastami partnerskimi i innymi samorządami lokalnymi w Polsce i na świecie w zakresie merytorycznym Wydziału,

 19. opracowywanie koncepcji, koordynacja i nadzór wydarzeń, publikacji oraz materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących strategicznych wydarzeń i projektów,

 20. kształtowanie i realizowanie polityki komunikacyjnej Prezydenta Miasta Słupska i nadzór nad jej przestrzeganiem przez Urząd Miejski i jednostki,

 21. organizowanie kontaktów z mediami, współpraca z instytucjami wydawniczymi,

 22. udostępnianie informacji publicznej i prowadzonych spraw dotyczących jej ponownego wykorzystywania oraz prowadzenie postępowań odwoławczych w tym zakresie w ramach kompetencji Wydziału;

 23. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie aktów do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Dział Sportu wykonuje następujące zadania:

 1. własne:

  a) prowadzenie spraw związanych z rozwojem sportu, turystyki i rekreacji Słupska, kształtowanie polityki w zakresie sportu, turystyki i rekreacji oraz promocję przez sport;

  b) organizowanie spotkań kadry kierowniczej podmiotów sportowych;

  c) współudział w planowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy jednostek sportowych, turystycznych i rekreacyjnych;

  d) współudział w przygotowaniu założeń do aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jako podstawy do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupska;

  e) przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg dotyczących funkcjonowania jednostek sportu, turystyki i rekreacji;

  f) przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska i poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Słupsku z zakresu sportu, turystyki i rekreacji;

  j) współpraca z Parkiem Wodnym Trzy Fale Spółka z o.o. w zakresie realizacji polityk społecznych w aquaparku objętych zawartą umową pomiędzy miastem Słupsk a Spółką;

  k) współpraca ze Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji;

 2. szczegółowe:

  a) planowanie i koordynacja rozwoju oraz upowszechnianie wszelkich form kultury fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych w zakresie kultury fizycznej;

  b) współpraca przy opracowywaniu planów, polityki/strategii wspierania rozwoju sportu;

  c) popieranie i koordynacja wymiany sportowej z zagranicą oraz współdziałanie z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami w jej realizacji;

  d) współpraca ze szkołami w zakresie realizacji zadań dotyczących kultury fizycznej;

  e) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi w realizacji zadań Miasta w zakresie kultury fizycznej;

  g) współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie przygotowywania wniosków na odznaczenia i nagrody prezydenckie, państwowe, resortowe w zakresie kultury fizycznej;

  h) obsługa zadań związanych z systemem nagród sportowych, stypendiów oraz realizacją procedur związanych z ich uruchomieniem i rozliczaniem;

  i) współpraca z innymi organami samorządowymi i państwowymi w sprawach dotyczących działalności w zakresie kultury fizycznej;

  j) prowadzenie ewidencji klubów i uczniowskich klubów sportowych;

  k) opracowywanie preliminarzy wydatków budżetu Miasta w zakresie określonym dla pełnomocnika;

  l) przygotowywanie sprawozdań z działalności w zakresie kultury fizycznej;

  ł) kreowanie i wspieranie polityki sportu osób niepełnosprawnych;

  m) współpraca z mediami w zakresie organizowanych przez biuro przedsięwzięć;

  n) wspieranie działań na rzecz aktywnego wypoczynku mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży;

  o) opracowywanie preliminarzy wydatków budżetu Miasta w zakresie określonym dla sportu, turystyki i rekreacji;

  p) aktualizacja informacji dot. sportu, turystyki i rekreacji w przestrzeni elektronicznej, na stronie www miasta; na profilach społecznościowych;

  r) przyjmowanie zawiadomień o imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych organizowanych na terenie Miasta;

  s) rozliczenie realizowanych przez Park Wodny Trzy Fale Spółkę z o.o. programów społecznych z uwzględnieniem obszarów i przypisanych osobogodzin;


4. Dział Kultury wykonuje następujące zadania własne:

1) zadania własne:

    a) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Słupska, kształtowanie polityki w zakresie kultury oraz promocja Miasta przez kulturę;

  b) współudział w planowaniu zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i rozbudowy jednostek kulturalnych;

  c) prowadzenia spraw związanych z przyznawaniem stypendiów artystycznych, nagród Prezydenta Miasta Słupska w dziedzinie kultury;

  d) przyjmowanie interesantów i rozpatrywanie skarg dotyczących funkcjonowania jednostek kultury;

  e) przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku;

  f) opracowywanie sprawozdań z wykonania Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku;

  g) prowadzenie dokumentacji i spraw organizacyjnych Wydziału;

  h) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Komitetu Obchodów Świąt Państwowych i Rocznic historycznych przy Prezydencie Miasta Słupska;

  i) stymulowania procesów rozwoju sektora kultury w Słupsku, w tym: przygotowywanie i realizacja nieinwestycyjnych projektów kulturalnych i związanych z nimi projektów w zakresie promocji kultury miasta Słupska oraz pozyskiwania na nie środków europejskich i innych bezzwrotnych, współpraca z instytucjami kultury w zakresie przygotowywania nieinwestycyjnych projektów kulturalnych i pozyskiwania na ich realizację środków europejskich i innych bezzwrotnych, prowadzenia sprawy związanych z promocją imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Wydział i współpraca z instytucjami kultury prowadzonymi przez miasto Słupsk w zakresie promocji ich oferty kulturalnej;

  j) prowadzenia rejestru miejskich instytucji kultury oraz spraw dotyczących ich tworzenia, przekształcania i likwidacji;

  k) zlecania zadań w zakresie kultury oraz kontroli prawidłowość wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu miasta na ich realizację w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

  l) planowania środków budżetowych na realizację zadań miasta Słupska w zakresie kultury oraz prowadzenie związanej z tym sprawozdawczości;

2) zadania szczegółowe

  a) sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji zadań statutowych i programowych instytucji kultury;

  b) prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji instytucji kultury;

  c) monitorowanie życia kulturalnego Słupska i współudział w opracowywaniu kalendarium wydarzeń kulturalnych Miasta;

  d) promowanie Miasta w zakresie kultury oraz wymiany kulturalnej z zagranicą;

  e) koordynowanie działań związanych z realizacją dokumentów stategicznych w zakresie kultury;

  f) współpraca z radami programowymi miejskich instytucji kultury;

  g) współdziałanie z miejskimi instytucjami kultury przy ustalaniu założeń programowych;

  h) zarządzanie informacją o nowych możliwościach finansowania przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych;

  i) inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych w zakresie kultury oraz współpraca w tym zakresie z administracją rządową i samorządową oraz instytucjami Unii Europejskiej, monitorowanie projektów europejskich w zakresie kultury realizowanych przez miejskie jednostki organizacyjne;

  j) sporządzanie zbiorczych projektów planów rzeczowo-finansowych podległych instytucji kultury jako elementu składowego budżetu Miasta Słupsk w oparciu o zadania wynikające z ustaw regulujących dziedzinę kultury;

  k) przygotowywanie projektów zmian w budżetach instytucji kultury;

  l) monitorowanie i koordynacja w zakresie utrzymania bazy, w tym stanu technicznego obiektów kultury;

  ł) nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem użytkowanym przez instytucje kultury w szczególności jego likwidacji, zbycia, przekazania;

  m) przygotowywanie wniosków o przyznanie nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaczeń państwowych i resortowych oraz rocznych nagród dla dyrektorów nadzorowanych instytucji kultury;

  n) współpraca z Referatem Zarządzania Kadrami w prowadzeniu spraw kadrowych dyrektorów miejskich instytucji kultury;

  o) organizacja konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów instytucji kultury;

  p) wnioskowanie o nadanie statutów instytucjom kultury oraz dokonywanie w nich zmian;

  r) prowadzenie rejestrów instytucji kultury oraz przygotowywanie wyciągów z rejestrów instytucji kultury;

  s) przeprowadzanie kontroli merytorycznej w instytucjach kultury;

  t) prowadzenie bieżącej analizy funkcjonowania miejskich instytucji kultury oraz cykliczne (roczne) formułowanie opinii o ich funkcjonowaniu oraz przygotowanie sprawozdań merytorycznych;

  u) współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju kultury;

  w) współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego przy realizacji imprez kulturalnych;

  x) współudział w organizowaniu imprez kulturalnych w ramach obchodów świąt państwowych i rocznic historycznych;

  y) prowadzenie spraw związanych z otwartymi konkursami ofert z zakresu kultury na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;

  z) udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie kultury;

  za) nadzór nad organizowaniem imprez kulturalnych (festiwale, przeglądy, konkursy, koncerty);

  zb) wspieranie i promocja wybitnych talentów w dziedzinie kultury i sztuki;

  zc) realizacja procedury o przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Słupska dla twórców i animatorów kultury;

  zd) wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej będącej w posiadaniu Wydziału;

  ze) przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego;

  zf) sporządzenie rocznego harmonogramu świąt państwowych i rocznic historycznych, organizacja i koordynacja spotkań Komitetu, przygotowywanie scenariuszy obchodów świąt państwowych i rocznic z uwzględnieniem udziału w nich Prezydenta Miasta Słupska, współpraca ze środkami kombatanckimi, stowarzyszeniami, związkami organizacyjnymi, jednostkami kultury, służbami mundurowymi i poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i przebiegu powyższego zadania;

  zg) promowanie Miasta Słupska, wewnętrzne i zewnętrzne, zarówno poprzez inspirowanie działań własnych, jak i przy współpracy z podległymi jednostkami kultury, współpracę z podmiotami zewnętrznymi, zarówno formalnymi, jak i działających nieformalnie, wykorzystanie potencjału kulturalnego Miasta Słupska, jego zasobów i atrakcji;

  zh) prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału oraz w zakresie jednostek podległych;

zi) koordynacja współpracy miasta Słupska z zewnętrznymi organizatorami inicjatyw służących promocji kultury Słupska;

zj) prowadzenie działań promocyjnych kultury na styku miasto - środki przekazu oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Wydziału;

zk) opracowanie i aktualizowanie kalendarza imprez kulturalnych na terenie miasta Słupska;

zl) współpraca z wydziałami w zakresie tworzenia i promocji marki Miasta;

zm) koordynowanie prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Słupska w zakresie działania Wydziału Kultury;

zn) prowadzenie kontroli realizacji zadań publicznych w zakresie merytoryczno-finansowym.

  Nazwa:
  Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
  Podmiot publikujący:
  Wydział Współpracy i Promocji
  Informację wytworzył:
  Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
  Data wytworzenia:
  4 czerwca 2019
  Informację opublikował:
  Beata Macedońska
  Data publikacji:
  24 stycznia 2023
  Nazwa:
  Dyrektor Wydziału
  Podmiot publikujący:
  Wydział Współpracy i Promocji
  Informację wytworzył:
  Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent
  Data wytworzenia:
  1 czerwca 2019
  Informację opublikował:
  Beata Macedońska
  Data publikacji:
  27 października 2021

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (59) 84 88 300
  fax: (59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  Skrytki ePUAP:
  /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
  /MiastoSlupsk/ESP

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

  - Referat Rejestracji Pojazdów
  - Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  - Referat Ewidencji Ludności
  - Referat Dowodów Osobistych
  - Referat Obsługi Przedsiębiorców

  oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

  odbywa się w następujących godzinach:
  7:45 – 16:00 poniedziałek
  7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:45 – 14:00 piątek