Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XV Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 października 2011, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe.

2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 24 sierpnia 2011 roku (stan na dzień 17.10.2011 r.).

4. Informacja Prezydenta Miasta o stanie organizacji szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 oraz o wynikach sprawdzianów i egzaminów prowadzonych przez Miasto Słupsk.

5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Słupska.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słupsku z analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2010 rok.

7. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 15-3),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok (druk nr 15-19 załącznik nr 1-10),

 3. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2011-2029 (druk nr 15-20 załącznik nr 1-2 załącznik nr 3 uzasadnienie załącznik nr 3 tabele),

 4. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/121/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 15-21),

 5. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2011 (druk nr 15-17),

 6. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza” w Słupsku (druk nr 15-14),

 7. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica-Północ” w Słupsku (druk nr 15-15),

 8. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kniaziewicza” w Słupsku (druk nr 15-16),

 9. w sprawie zmiany Uchwały NR V/26/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska (druk nr 15-8),

 10. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk nr 15-6),

 11. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej „Schronisko dla Zwierząt” z siedzibą w Słupsku (druk nr 15-9),

 12. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi (druk nr 15-1),

 13. w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu systemowego pn.: „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy” (druk nr 15-18),

 14. w sprawie wyrażenia woli współpracy z Powiatem Słupskim w zakresie realizacji Narodo- wego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 (druk nr 15-2),

 15. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok (druk nr 15-11),

 16. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2015 r. (druk nr 15-10),

 17. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLVII/729/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Słupsk nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku od ulicy Portowej, oznaczonych w ewidencji gruntów w obrębie 1 jako działka nr 18 i nr 20 oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (druk nr 15-12),

 18. w sprawie nadania nazw ulicom w Słupsku (druk nr 15-5),

 19. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/287/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 15-13),

 20. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 15-4),

 21. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie niewyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu nr...* powstałego w wyniku adaptacji poddasza w budynku przy ul. Wojska Polskiego... * (druk nr 15-7) .

8. Interpelacje, wnioski i zapytania.

9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.

*Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wyłączenia jawności tych danych dokonała Bożena Dacko w dniu 14 października 2011 roku.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
19 października 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
19 października 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek