Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku - I cześć

30 września 2009, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 27 maja, 24 czerwca i 8 lipca 2009 roku (stan na dzień 3 września 2009 r.).

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994-2008 (stan na dzień 9 września 2009 r.).

 5. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska za lata 2007-2008.

 6. Program Restrukturyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Słupsku.

 7. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu zawarcia umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku na okres przekraczający rok budżetowy o świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Słupska (druk nr 43-33),
 2. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2009 roku (druk nr 43-34),
 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 43-24, zalaczniki 1-4),
 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 43-25, zalaczniki 1-3),
 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 43-26, zalaczniki 1-4),
 6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 43-27, zalaczniki 1-4),
 7. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 43-28, zalaczniki 1-5),
 8. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 43-29, zalaczniki 1-2),
 9. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 43-41, załączniki 1-2),
 10. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 43-42, załączniki 1-2),
 11. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2009 rok (druk nr 43-43),
 12. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (druk 43-44),
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków spłaty kredytów objętych umowami kredytowymi Nr: 12000272/11/98 i 12000272/7/99, poręczony przez Gminę Miejską Słupsk (druk nr 43-31),
 14. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku (druk nr 43-19, załącznik),
 15. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem Słupskim dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Mierosławskiego oraz ulicy Arciszewskiego w Słupsku” planowanego do złożenia przez Gminę Miejską Słupsk do konkursu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” (druk nr 43-38, załącznik),
 16. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów (druk nr 43-32, załącznik),
 17. w sprawie przyznania w 2009 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze miasta Słupska (druk_nr_43-30),
 18. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/616/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Województwu Pomorskiemu w 2009 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze miasta Słupska (druk_nr_43-40),
 19. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska pod trasę gazociągu wysokiego ciśnienia (druk nr 43-1),
 20. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tuwima - A” (druk nr 43-2),
 21. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Południe - A" w Słupsku (druk nr 43-3),
 22. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Centrum Południe – B" (druk Nr 43-4),
 23. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kościuszki - B" w Słupsku (druk nr 43-14),
 24. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obrońców Wybrzeża" w Słupsku (druk nr 43-15),
 25. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Mickiewicza" na terenie położonym między ulicami Wojska Polskiego, Mickiewicza,Żeromskiego i Wileńską w Słupsku (druk nr 43-16),
 26. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Poniatowskiego - B" w Słupsku (druk nr 43-17),
 27. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Słupska na lata 2009-2013 (druk nr 43-13, załącznik),
 28. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska (druk_nr_43-9),
 29. w sprawie nadania nazwy Skwerowi w Słupsku (druk nr 43-6),
 30. w sprawie nadania statutu Centrum Informacji Turystycznej Ziemia Słupska (druk nr 43-8),
 31. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 43-5),
 32. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk_nr_43-12),
 33. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie likwidacji Powiatowego Obwodu Lecznictwa Ogólnego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk nr 43-37),
 34. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Słupsk przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 47 położonego przy ulicy Piłsudskiego 1e w Słupsku (druk nr 43-18),
 35. w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Hubalczyków (druk nr 43-23),
 36. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Braci Staniuków i przy ul. Mikołajskiej (druk nr 43-35),
 37. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Andersa (druk nr 43-36),
 38. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/514/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 (druk nr 43-7, załącznik 1, załącznik 2),
 39. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXX/615/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu pt. „Europejskie Biuro Partnerstw - II”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Priorytetu VII, Działania 7.2, Poddziałania 7.2.1, nr konkursu: 01/POKL/7.2.1/2009, nr wniosku: WND-POKL.07.02.01-22-009/09, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (druk_nr_43-10),
 40. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami (druk nr 43-11),
 41. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/235/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami (druk nr 43-20),
 42. w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/553/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 10 sierpnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” (druk nr 43-21),
 43. w sprawie uchylenia uchwały Nr X/118/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do konkursu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Równe szanse, równy dostęp” (druk nr 43-22),
 44. w sprawie rozpatrzenia wezwania Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 8 lipca 2009 roku do usunięcia naruszenia przepisów prawa w uzasadnieniu uchwały Nr XXXIX/589/09 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (druk_nr_43-39),
 45. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Krystyny Wolnej-Długosz i Łucjana Długosz na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie obciążenia skarżących kosztami remontu klatki schodowej oraz uchylenia się od rozpatrzenia skargi na działalność PGM Sp. z o.o. w Słupsku ( druk nr 43-45 oraz druk nr 43-45A),
 46. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Gabrieli Sujkowskiej na działalność Prezydenta Miasta Słupska oraz podległych pracowników w zakresie zarzutów dotyczących odwołania ze stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12 w Słupsku Pani Gabrieli Sujkowskiej oraz powołania na stanowisko Pani Aleksandry Bąkowskiej (druk nr 43-46),
 47. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Edyty Michałowskiej na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie braku pomocy w poprawie złych warunków mieszkaniowych (druk_Nr_43-47),
 48. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Piotrowskiej na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nierzetelnego zweryfikowania wniosku i odwołania dotyczącego zamiany mieszkania (druk nr 43-48),
 49. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Kazimiery Dziemidowicz na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieumieszczenia skarżącej na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal komunalny (druk_Nr_43-49),
 50. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Józefa Toporka na bezczynność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie wniosku o odwołanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska oraz ukarania pracowników podległych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska (druk_nr_43-50).
 1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 września 2009
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
1 października 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek