Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LVIII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 września 2010, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

Porządek obrad: 

  1.   Sprawy regulaminowe.

  2.   Wręczenie dr. Józefowi Cieplikowi odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  3.   Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

  4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 26 maja, 23 czerwca i 14 lipca 2010 roku (stan na dzień 26 sierpnia 2010 r.).

  5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994-2009 (stan na dzień 30 sierpnia 2010 r.).

  6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2010 roku (druk nr 58-8),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-18, zał. 1-4),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-19, zał. 1-5),

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-20, zał. 1-5),

  5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-22, zał. 1-4),

  6. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zrefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego Miasta zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015” ujętego w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010–2013 (druk nr 58-27),

  7. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zrefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego Miasta zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku” ujętego w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010–2013 (druk nr 58-28),

  8. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-29, zał. 1-4, zał. 5, zał. 6),

  9. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-30, zał. 1-3),

  10. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-31, zał. 1-2),

  11. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 58-32),

  12. w sprawie udzielenia Powiatowi Lęborskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD dla Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku (druk nr 58-4),

  13. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/469/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk nr 58-1),

  14. w sprawie zmiany uchwały Nr L/757/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w ramach realizacji zadań własnych gminy w latach 2010–2013 (druk nr 58-2),

  15. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/853/10 Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska (druk nr 58-21),

  16. w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty w Mieście Słupsku na lata 2010–2014 (druk nr 58-24, załącznik - Strategia Oświaty, załącznik do Strategii Oświaty),

  17. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk (druk nr 58-35),

  18. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2010-2013 (druk nr 58-26, załącznik - Program, załącznik do Programu),

  19. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicą Kaszubską i fragmentem północno-  wschodniej granicy miasta Słupska (druk nr 58-10),

  20. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sobieskiego” w Słupsku (druk nr 58-11, druk nr 58-11 zał. 1),

  21. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gdańska V” w Słupsku (druk nr 58-12, druk nr 58-12 zał. 1),

  22. w sprawie rozpatrzenia wezwania do uchylenia uchwały Nr LIV/826/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki-C” w Słupsku (druk nr 58-36),

  23. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 58-5, załącznik),

  24. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Braci Staniuków (druk nr 58-13),

  25. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Koszalińskiej (druk nr 58-14),

  26. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami położonymi w Słupsku przy ulicy Wiatracznej (druk nr 58-17),

  27. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Księdza Brzóski (druk nr 58-23),

  28. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Słupsk przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Krasińskiego 15A w Słupsku (druk nr 58-25),

  29. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 15 – 15A (druk nr 58-33),

  30. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr L/751/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie obciążenia hipoteką zwykłą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 8 (druk nr 58-34),

  31. w sprawie zmiany uchwały Nr L/758/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 58-3),

  32. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Solskiego i Świętego Piotra (druk nr 58-38),

  33. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/284/08 Rady Miejskiej Słupsk z dnia 26 marca 2008 roku dotyczącej przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do otwartego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe (druk nr 58-9),

  34. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Słupska (druk Nr 58-6 ),

  35. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 58-7),

  36. w sprawie zmiany statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Słupsku (druk Nr 58-16) ,

  37. w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku (druk nr 58-15),

  38. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Słupska w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów prezydenta miasta w 2010 r. (druk nr 58-37) .

  7.  Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w zakresie przydziału mieszkań komunalnych przy ul. Herbsta 1A i 1B.

  8.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  9.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  1.   Sprawy regulaminowe.

  2.   Wręczenie dr. Józefowi Cieplikowi odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  3.   Informacja Prezydenta Miasta Słupska o bieżącej działalności.

  4.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 26 maja, 23 czerwca i 14 lipca 2010 roku (stan na dzień 26 sierpnia 2010 r.).

  5.   Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niewykonania uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych w latach 1994-2009 (stan na dzień 30 sierpnia 2010 r.).

  6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze 2010 roku (druk nr 58-8),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-18, zał. 1-4),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-19, zał. 1-5),

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-20, zał. 1-5),

  5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-22, zał. 1-4),

  6. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zrefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego Miasta zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015” ujętego w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010–2013 (druk nr 58-27),

  7. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zrefinansowanie i sfinansowanie wkładu własnego Miasta zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku” ujętego w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010–2013 (druk nr 58-28),

  8. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-29, zał. 1-4, zał. 5, zał. 6),

  9. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-30, zał. 1-3),

  10. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 58-31, zał. 1-2),

  11. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 58-32),

  12. w sprawie udzielenia Powiatowi Lęborskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska z przeznaczeniem na zakup sprzętu AGD dla Placówki Wielofunkcyjnej Nr 2 „Dom w Ogrodzie” w Lęborku (druk nr 58-4),

  13. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/469/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk nr 58-1),

  14. w sprawie zmiany uchwały Nr L/757/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz ustalenia warunków odpłatności za pomoc udzieloną w zakresie dożywiania dla osób i rodzin, których dochód przekracza kryterium dochodowe w ramach realizacji zadań własnych gminy w latach 2010–2013 (druk nr 58-2),

  15. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/853/10 Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska (druk nr 58-21),

  16. w sprawie przyjęcia Strategii Oświaty w Mieście Słupsku na lata 2010–2014 (druk nr 58-24, załącznik - Strategia Oświaty, załącznik do Strategii Oświaty),

  17. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk (druk nr 58-35),

  18. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Słupskiego Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej na lata 2010-2013 (druk nr 58-26, załącznik - Program, załącznik do Programu),

  19. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicą Kaszubską i fragmentem północno-  wschodniej granicy miasta Słupska (druk nr 58-10),

  20. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sobieskiego” w Słupsku (druk nr 58-11, druk nr 58-11 zał. 1),

  21. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gdańska V” w Słupsku (druk nr 58-12, druk nr 58-12 zał. 1),

  22. w sprawie rozpatrzenia wezwania do uchylenia uchwały Nr LIV/826/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki-C” w Słupsku (druk nr 58-36),

  23. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 58-5, załącznik),

  24. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Braci Staniuków (druk nr 58-13),

  25. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Koszalińskiej (druk nr 58-14),

  26. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami położonymi w Słupsku przy ulicy Wiatracznej (druk nr 58-17),

  27. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Księdza Brzóski (druk nr 58-23),

  28. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Słupsk przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Krasińskiego 15A w Słupsku (druk nr 58-25),

  29. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 15 – 15A (druk nr 58-33),

  30. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr L/751/10 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie obciążenia hipoteką zwykłą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul. Zygmunta Augusta 8 (druk nr 58-34),

  31. w sprawie zmiany uchwały Nr L/758/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 58-3),

  32. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych położonych w Słupsku przy ulicy Solskiego i Świętego Piotra (druk nr 58-38),

  33. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/284/08 Rady Miejskiej Słupsk z dnia 26 marca 2008 roku dotyczącej przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do otwartego konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty: Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe (druk nr 58-9),

  34. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Słupska (druk nr 58-6),

  35. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 58-7),

  36. w sprawie zmiany statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Słupsku (druk Nr 58-16) ,

  37. w sprawie zmiany statutu Zarządu Dróg Miejskich w Słupsku (druk nr 58-15),

  38. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Słupska w celu przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyborów prezydenta miasta w 2010 r. (druk nr 58-37) .

  7.  Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w zakresie przydziału mieszkań komunalnych przy ul. Herbsta 1A i 1B.

  8.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  9.   Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  Podmiot publikujący:
  Urząd Miejski w Słupsku
  Informację wytworzył:
  Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
  Data wytworzenia:
  22 września 2010
  Informację opublikował:
  Krystyna Kniaź
  Data publikacji:
  29 września 2010

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (59) 84 88 300
  fax: (59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  Skrytki ePUAP:
  /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
  /MiastoSlupsk/ESP

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

  - Referat Rejestracji Pojazdów
  - Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  - Referat Ewidencji Ludności
  - Referat Dowodów Osobistych
  - Referat Obsługi Przedsiębiorców

  odbywa się w następujących godzinach:
  7:45 – 16:00 poniedziałek
  7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:45 – 14:00 piątek