Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

XIII-131-15

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

publikacja uchwały nr XIII/131/15 z 24 czerwca 2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XIII/128/15

w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska -Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Jakub Drożdż
Data publikacji:
26 czerwca 2015

XIII/127/15

w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie II” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
29 czerwca 2015

XIII-126-15

w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 czerwca 2015

Uchwała Nr XIII/117/15

w sprawie: zmiany uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
6 lipca 2015
Informację zaktualizował:
Małgorzata Jorman
Data aktualizacji:
28 września 2015

XII-102-15

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVI/367/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie podziału miasta Słupska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
27 maja 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 czerwca 2015

X/85/15

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 czerwca 2015

X/73/15

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Słupsk a Powiatem Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy z Biznesem
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska,Przewodniczaca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 kwietnia 2015
Informację opublikował:
Joanna OFF_Jedlińska
Data publikacji:
4 maja 2015

VII/40/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pomorska-B” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 lutego 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
27 lutego 2015

LXI/798/14

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska
Publikacja:Dz.Urz. z dn. 24.11.2014, poz. 4068
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 października 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
24 listopada 2014

LXI/788/14

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie rzeki Słupi i ulicy Portowej w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 października 2014
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 października 2014

LXI/787/14

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Westerplatte-Hubalczyków” i "Górna" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 października 2014
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 października 2014

LXI/786/14

w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ" w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 października 2014
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
30 października 2014

LIX/777/14

w sprawie utworzenia na terenie Miasta Słupska odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska zarządzonych na 16 listopada 2014 r.
Publikacja: Dz.Urz. z 09.10.2014 poz. 3335
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 września 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
24 listopada 2014

LIX/776/14

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Publikacja: Dz.Urz. z 08.10.2014 r. poz. 3304
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
24 września 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
9 października 2014

LV/744/14

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 czerwca 2014
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
22 stycznia 2015

LIII/703/14

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

Publikacja: Dz.Urz.2014,poz.2028 z dn.02.06.2014
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 kwietnia 2014
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
3 czerwca 2014

XLII/609/13

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska
Publikacja obwieszczenia w Dz.Urz.Woj.Pom. 2014, poz. 63 z 07.01.2014
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
27 listopada 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
9 stycznia 2014

XLI/596/13

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXIX/400/12 z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 października 2013
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
6 listopada 2013

XL/576/13

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Publikacja: Dz.Urz.2013, poz.3557 z dnia 15.10.2013 r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
25 września 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
15 października 2013

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek