Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

LVI/820/23

W sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Armii Krajowej" w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
29 marca 2023

LVI/819/23

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2023 roku
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk-Moga
Data publikacji:
29 marca 2023
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LVI/816/23

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Gminy Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
30 marca 2023
Informację zaktualizował:
Małgorzata Czarnowska
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LVI/815/23

w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic administracyjnych Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska-Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Małgorzata Czarnowska
Data publikacji:
30 marca 2023
Informację zaktualizował:
Małgorzata Czarnowska
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LVI/814/23

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przejęcia przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Potęgowo związanych z korzystaniem z usług Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13 a
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
29 marca 2023
Informację zaktualizował:
Agnieszka Bereza
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LVI/811/23

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
29 marca 2023
Informację opublikował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data publikacji:
29 marca 2023
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LV/801/23

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Słupska na 2023 rok
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Anna Schiefelbein
Data publikacji:
22 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Anna Schiefelbein
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LV/799/23

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/669/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lutego 2023
Informację opublikował:
Marta Horuń
Data publikacji:
22 lutego 2023
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LIV/794/23

w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LIV/793/23

w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Ryszard Maksymowicz
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Ryszard Maksymowicz
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LIV/792/23

w sprawie zmiany uchwały nr LII/761/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2022/2023
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Andrzej Bekier
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Andrzej Bekier
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LIV/790/23

Uchwała Nr LIV/790/23 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Agnieszka Kubica
Data publikacji:
27 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Karolina Rutkowska-Kmiecik
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LIV/785/23

w sprawie zmiany nazwy i statutu Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Roma Woźniak
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Roma Woźniak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LIV/784/23

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LIV/783/23

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2023
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
25 stycznia 2023
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LIII/772/22

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy, Kultury i Promocji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
28 grudnia 2022
Informację opublikował:
Agata Olszewska
Data publikacji:
27 stycznia 2023

LII/762/22

w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 roku, w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Karolina Duda-Pirka
Data publikacji:
2 grudnia 2022

LII/760/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/672/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Sylwia Żuk
Data publikacji:
2 grudnia 2022

LII/757/22

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Magdalena Kodrzycka
Data publikacji:
30 listopada 2022
Informację zaktualizował:
Magdalena Kodrzycka
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

LII/755/22

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/717/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 listopada 2022
Informację opublikował:
Tomasz Kopczyński
Data publikacji:
30 listopada 2022
Informację zaktualizował:
Monika Milczak
Data aktualizacji:
23 sierpnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek