Akty prawa miejscowego - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Akty prawa miejscowego

XXV-304-16

W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych
oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
25 maja 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
31 maja 2016

Nr XXV/304/16

W sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/33/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
25 maja 2016
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
9 lutego 2017

XXV/303/16

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
30 maja 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XXIV/292/16

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XXIV/291/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Słupskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu


publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 kwietnia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XXIII/283/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/158/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom, drogom wewnętrznym i innym obiektom miejskim w Słupsku

publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
31 marca 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XXII/258/16

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Słupska uprawnienia do stanowienia o ich wysokości
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
4 marca 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XX/233/15

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
5 stycznia 2016
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XVIII-208-15

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska
Obwieszczenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
26 listopada 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XVIII-192-15

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
27 listopada 2015

XVIII-191-15

w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
27 listopada 2015
Informację opublikował:
Agnieszka Frączek
Data publikacji:
27 listopada 2015

XV-163-15

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
5 października 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XV/161/15

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/245/12 Rady Miasta Słupsk z dnia 25 stycznia 2012 roku w
sprawie powołania Młodzieżowej Rady i nadania jej statutu.
Podmiot publikujący:
Biuro Prezydenta Miasta
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2015
Informację opublikował:
Rafał Kuligowski
Data publikacji:
5 października 2015

XV/159/15

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy cmentarzu"
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
2 października 2015

XV/152/15

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/378/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 sierpnia
2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego "Śródmieście " w rejonie Starego Rynku w Słupsku
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
30 września 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
2 października 2015

XIII-131-15

w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska

publikacja uchwały nr XIII/131/15 z 24 czerwca 2015 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
28 października 2022

XIII/128/15

w sprawie aneksu do porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji Projektu pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska -Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Jakub Drożdż
Data publikacji:
26 czerwca 2015

XIII/127/15

w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie II” w Słupsku.
Podmiot publikujący:
Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
29 czerwca 2015

XIII-126-15

w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały Nr XXXIV/481/13 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 czerwca 2015

Uchwała Nr XIII/117/15

w sprawie: zmiany uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Podmiot publikujący:
Wydział Księgowości
Informację wytworzył:
Beata Chrzanowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
24 czerwca 2015
Informację opublikował:
Małgorzata Jorman
Data publikacji:
6 lipca 2015
Informację zaktualizował:
Małgorzata Jorman
Data aktualizacji:
28 września 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek